Chaosforge Forum

 • June 25, 2024, 16:14
 • Welcome, Guest
Please login or register.Login with username, password and session length
Pages: [1]

Author Topic: New images in DooMRL  (Read 4120 times)

ZZ

 • AliensRL Beta Tester
 • Lieutenant Colonel
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 469
  • View Profile
New images in DooMRL
« on: November 16, 2008, 11:31 »

Code: [Select]
mancubus                                                                                               
                           OOOOH$CHC7>>>7                                                     
                         OOO???????HC7??7OMMMMMMMMO7?7                                         
                      OOO???77CC$HH$C????CMMM>??77??>COO                                       
                     OQ??777?77CC$$$$$HHHON>!>!?>>!"!>!OC77      OOOQOOOOOH                   
                   OO??!>>??OOOH77C$HHHHH!>!>>!-"">7!!!?C77HO   OCCC77????C7>                 
                 HHO?>>>?OOOOOOO$C$H?>!!!>>C?"--;;->?>>H$C$OOOO$$$CC?>>>>>??!!                 
                 CC?>>?OOOOOOOOOH>>""-!!?7C7-"""""!?>>7$7??77CQ$$$$CC7??>!!>??!!               
                !??77?OOOOOOOOO77>"-;->>!$$$>-?C??>?!>?7$?!""!?>$$OOOOHHC??>!!??>>             
               "?CCC?QQQOOOO?>7CCC?>!">>"?CMM>-!--!-MC??>?>!"!!!!?7QQQOOC?-?7>>??>?           
              !?CCCC?OQQO>!!>>7C?7HCCCCC!"CMMM:!::-MMMC>!7?!>""""!>HNOHH7?"!!?7CC?>>           
              !C$$$CHO>!!""!!7C>!>C$CO$$7!CM>"M?MMC">M7"7$C>?>!!!>7ON$77??!"!>7HCC?>           
             !?$$77?---""!!!>CC>!!CC7CHHH7?H??7"77"??C>7$C7???>>>7OOHCCC?>!"""!?O$???         
             !C$!""-;;;--"">7C7!!????777C->$?7!;!!77?!>CH777?7??7O$C7???$?"""-"!CNC???         
             ?C?!""-;;--"!!CH$?!!?>!"!77>;!C>C7777CC$!7$H7C>>???7HC??"!!7$H?!!!?HN$???         
             C$?!"""---">?CHHC!!>?>"-!??!-!C!MMMMM-M$77?$7$>>>>>CCC!"--->$HQHHQQNNO$?7         
             $$>?!!""-!>$H$$$HC???>"-"CC>">7>M?M??"M$C!>7$QCC7CC$C?"--""7$HCCCCCCON$C>7       
             NO7?>>??7CO$7??7CCCC7>>"">>C>7777CMCC?H$7>7$OC77CCC7?!"-"!!C7>????77CMO$!7       
            ?NNOO$$HHHH$?>>>!!>>??>!"-"">C>?>!>"!!?C777HQ$C??7?>"!";"!77?!>>>>??77ONH>C       
            ?$OH$CCCHH7>?7>!""--;;--"---">C?!"????OOC7$$C?!?>>!""";-!>>>!"!!>>???7$QO>C       
           7?CCC7CCHC?"!?C7>""--;;;;----"">CC7?"""HO7$HC7>>!!!"-----"!!!"""!!!>??$CQO>$O       
           7?$CCCHHC?!!?7CC7?>!"-;;:;;;;--">7C?>??CQ$>C7?"!>!"---;;---"""""!!>?777CQQ7HH       
           C?Q7CCCC?!!?7COQNHC7?!"-;;:;;;;--"?C$$$$$C">>>-">!"--;;;;-----"""!7O?777H$$HH       
           H?$CC777!!!??>!>7NO$OC?>!"-;;;--"""!!>>7C7"!!>"!>!"--;;:;;;---"!!7C>"?C7C$OOC       
           O?OH$?>>!!""""7OCOO$C?CCQ?!"""-""""!!""?7>-""""!>?""-;:::;;--"!>7H>--!C?7C$OC       
           O?OH$?>>!!""""7OCOO$C?CCQ?!"""-""""!!""?7>-""""!>?""-;:::;;--"!>7H>--!C?7C$OC       
          HOCHHH>>>!-;;--?HMMQ$C?!""!!>>>>!!!!"!--!"!;-""!>??>""--;;-""">?CO!-;"!$7CH$HC       
          OO$$$H!!!"-;;-">HQN7HC?>"-----""---"""--""!-""!!!!????>>>>??CC$OH?"--"?Q$OQ$C       
          OHNHCQ>!!"-;;-!7CHN7!CCQ>!--""""!!!!""""""!"""!!""!??????7CHHHHCC?""!7HNNQNCC       
          H7NQCCC!!"---"?$>7OC!>???7?>!!!"""""""""""!"!!!!"""!7??>!!"!>>?7$?!?$H$H$QN$7       
          H7MQC?O77!--">$O7>7QC7??!"----"""!!!!""""!!!!!!""""!?7$CCC????C$O$$O7>">7CNO7       
          C7MONCHOO7>"!>NQQC>77CH?777???>>!!!>!!!!!!!"""""""!!??$$CC777777$QO7!""!?CNQ?       
          C7N7OQHHHHC>>?NNNMHC>"--""!?CCC?>?>>!!"""""""--""""!>>7HN$C7??>?HNQ7"""!?$QN?       
           $QCH$777OO$?COOQNNMO$7!!"!>77CCCC7?""----------""""">?CNN$CCCCHNCO$>"!"CCQN?       
           CNQC?"""HOQCOOHCHOHQNNNHC7>"""!>7C7----;;;;;---""""!!>?HQNQHHHON>!:..'..:!CC       
         CC7N??!"77HH7OOHC7?CCCCCC??C$??>"--------;::;;------"!!>C7>CQNNQN!'.;;;- ""::;       
       H!":':;-!CHHH??OQNNN$?!?7CCC7!?$$?>"---"-;;;:':;-"-;;-"!!7O?7?$QQQ:'.;>-->;?-!':'       
  OOHH;";''' .  '??!>$77HNNNNHQ$?"?CC?CCH7?>?7-;;;;;:;;---;;-"!CCMC7CCHH:.'-'77C".:"";::"     
  OH;:   ..';-;:.  ;?$?77CCHC7C?CC!?77CCCHOQHH"----;;;;-"---""!C?QNCHH!!';"-"7"-;?;"7;:::"     
 QH;   .-$$""""-;;;.:$!?$HCCC??>"!?!HC??>!?CQ$?!""-----""""""!!7?CNN7?""';77":"Q;>C.?>;:::!   
 Q;. ;;$!!?C":""""";.;???7?CHHC??77"7CCC$C>!"!!?!!"""""!!!!!!>??C7C??C;;-;!.;>7$QCQ7'C"$::;   
 Q: :Q$7!>7Q$";""""-;.$OQHH7!"?CCCC>"-""!?$!--"">>""!!C?!!>>???7C???H7'';"-:"$OMMMMH!'!!::.$$ 
 Q .CQ>"?$QMNQ"-"!!-- ;NQQQQHC";"?7C>>!!""!7>-;;--""!??!!""""!???7HQN7..;:C""$QMMMMO?.;;!:'$$ 
 O  QC:C?MMMM$O!-!!"-':N7>7HQNHC"-"?H$CC>--;;;;;;;-"!!"------"!>>$HCC$..--"O--7QNMC$"'-?-;-$$ 
    >:'$CMQNMQ7'"OO"-;!O>!""!7QQQCC>C?>>!---;;:;;;;-">"-"-----">7O??CM;;--">H":>CQ;""CN"--C77 
   .7;"?7CMNQQ""QCC"";!C7?>"--!>77$HQ7??!"--;;;;;;;-"!"---;;;;-!!>>7HM77-"""CC.';""$N$>"""N   
   'O$>;C;>"CQC$M--""-HC$HMQC>!---""?$???!"--;;;;;;-"!""-;;:;;-!!!7CQHHH$""!>H-:"$N$>""""$C   
  ;'-QN77;$-!"QN""""!!ONQQNNNNOC?>?$77HH7?"--------""!!"--;;;;-!!>CO7$OOO7!>>>QCMO$>""""HH     
  >. ;>NN7!;'!Q;;;;-"!NNQOHONQQQHHHC??CCH7>"""----"!>>!"------"!>?CC$$CCHMQ!>>>?O>>>""7H$     
   >...:>QQ$"!'':;;-!7?"HC$CCHQQC7>>????CHC?>!""!!!?7?>!"""""!!!?CQOO7$$H $7NC>>>>>>$Q?C       
    >-   '!C;. ..!!7 7?>Q$$C$?>7!""!>???CCHHC7?????7C7?>!!!>??7CHOQO        >?NNNNQQ7?         
     >7>;'.'..:>777   ?>>OOCC7?7>>>>?$77C$CHOOOHHHHHQO$C777CC$OOOOQN         ??7CCHC           
          7777777      ?>QHMHCCC?7C$C???7O7CHHQQQQQQQQQNNQQQQOOOOOOO                           
                       ?>O>?NQOQHHHCC7??CO$7CH???? ?OC7CCC7HCCCCC$OH                           
                       >Q7?""!>?77?>>""""$O!$O??    HHCCCCC$C$HOOOQN                           
                       >QOMC?!!""-"!?>"">CO?HC      77?>7C$HOOOQONON7                         
                       >OCQQNO77C?$HHC77HOO?QC     C??>!>!?C$OQQOOOO7                         
                       >H>HQC??7>>?C7?!!!C>7QC    7HC>!"!>!>7$$7?7COC                         
                      $?QC?MC?>!"!?O?"""!7!CQ  ???7QC?????!?7C7?>!7O$                         
                      $?$QONNC$H$HHNH$77?C$O  7???7OOC777?!?CCCC7?7O$                         
                      $?$QONNC$H$HHNH$77?C$O  7???7OOC777?!?CCCC7?7O$                         
                     H$7$H7N$C77>7$QCC>>!$$   7?77;?C$7?7!!77C?7>?!?O                         
                    HHHC$$7NC7!"">?77;""C$7   ??;;-?"$?7!?"7C?7!!?>>$H                         
                    HHH""?7Q7!"";"!77"!!CC7C  ?-""">7C!7">;;>CC?>>;;?7                         
                    C$";;!$H7!"!-!">C!!!7>">77  "">>CCC??";;"?C?7";;">CC                       
                    C";;">$$?"!-;-!!7"""?";-"C      CC?$$"--"?C7C"--""CC                       

Logged
Put a chainsaw in my coffin. If I go to Hell, I'll need to do some cleaning there.

ZZ

 • AliensRL Beta Tester
 • Lieutenant Colonel
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: New images in DooMRL
« Reply #1 on: November 16, 2008, 11:33 »

Code: [Select]
Pain elemental                 QMMMM                   
             CHC?OM77M77                 
     H!:!  OO7CO77?????7O7CO     O:!     
    !C>$OOO7"">>"?>!"!>?7"?!>OO OH$>C!   
    !M$O$!;7>7>??>?!>>!?>?>>7>7>!:O$M   
     -ONQ>"$H$??>>$????$>>??$H$'>"NO>   
      7$CMOMHMC7>$$7CC7$$>7CMHMCM$$!     
      7MC$$$CM77>HM$OO$MH>77MC$H$7M!     
      7?CC7NQ$7C$MNNNNNNM$C7$QNCCH!     
     !$7>$H$$7$$MNNMMMMNNM$$7$$H$>?     
    >C7>777?7HCCMOQM??MQOMCCHC7?7$>!     
    ?$H$CC7$77CCMOQM??MQOMCC7$H7C7$7     
    7C$OHH$>>?C7OQHNMMNHQO7C?77HHHM?H   
   O???$O$C?????7CQOHHOQC7?????C$MC?7   
  O$???$HO$7777!7777$$7777!7777$OH$$$O   
 QHHH$$CCHH$$777?>?>77>?>?777$$HHOMNMHO 
 O7?ONOHHC7NOCC7??>>CC>>??7CCON$CHHH7$$7
 H$$$$NH$?C?$!NNNC7C77C7CNNN!$??7HHNHONC
H$CHMQH7$MQ7$77>Q?NNNNNN?Q>77$7OMH7CMMHH
H777>$M$CHHOMH7$!77>77>77!$7HMOHH$$7M$CC
 $CC?C$C?QNOMO??-C77??77C-??OMONQ-C7MM$ 
  7$M$$Q>Q7?QN$?;?!!CC!!?;?NNQ?!Q>Q7MNH 
   C$$MCN$777CO$">N-CC-N""$OC77?$NCMHN   
   ?$Q7?7CNC?CNN?CQQQQQQC?NNC?CNC7?MHH   
    CH$>?C$7?"!?$7C7$$7C7$?!"?77C?>??   
    ?H7??$77C?>7>>7!""!7>>7>?C77$??     
     CH77$C?C??777C?>>?C777??C?C$C?     
       C?QQC7>7C777?>>?777C7>7C?$       
         ?7$CCCCCCC7777CCCCCC           
         >7$$$$$CCCCCCCCCC$$C           
                77$$HH77C               Arch-vile(bad, need new)
                     !";;;"?"                   
                    "'... .;!!                 
                    ;;..'.';!>                 
                   -'-.';..""?                 
                  M!-?'"!!:7!?                 
                  M">!'"??:>>7                 
                 MM!-!77>>C"?"                 
                 MM?;'"7CC>-""                 
                 MM7?7?"!7?7QH                 
               7OMM7"QQ;???QQQCOO               
              ?7O"''"?Q;"-?!7C '-!?C           
            OO'' ';";QQ!--?CMQ''.:' .           
         $C"'.'':;-'.-CQMQNM7;'':>;;"7O         
         H: . .''.    ;OOMH$?"'':7C?!7O         
        O;..':  ....'''COQOH?-'';777?$;O       
       OO'''..:''''''''!QQQC>-':!H7C7; ;Q       
       H>?"!>>C?!;'''::-7$H7-:"?NQCC7!;'-       
       O-C?>77O7C7-;;;-!>C$?>?7C$OC7?>!;;       
       >"$CC$OO$$CCCC??777?77$OOHOH$C?>>"7     
      H">CCCOOOOOO$CC7>>>??7C7CHHHHH$7>?"7     
      H!CC$OC?COOO$C7?COQMOM$COH    H$7C7?     
     HC>7$OC7?CH$CC7?7HQHCHQQHH      HC7$;>     
     H:7C$CH   $HOMQOOHHHHOQCHH      H7'. ;     
     !-7$CHC   >HOMQQCCCCHO7C>H      H>   :     
     '?7"7H    ">HOOHQOOHHQO>>C      C!   '     
    '.' :C    ;>7?"?QH$>$"Q7Q7C       7'  :>   
   !.' .;7    ;>7">C>?7$7??>Q$7       !- ';?   
   ?'':>7     ;;!";:;HCHQ!:..-7    C  -> ;!7   
  ":.  ..;??  ;';'.':NN";>;..'!777C'...  ;7C   
  !'.'"?7.;7  ;::'''; N!:"-..."?7":>>>-; "7C   
 ?$'.:!>!?".  ;;''''- C?"-"...->>;!!!7"-.77     
?7"."'>   ??> -:''''"   7"";..- >!  !;''!C     
!?-7'!!':     ";''';?     !";'>'  ;.'7QQH       
!?;?!7CC-7    ";:':-7     ?!-'H'  "77COQ       
 !:>7;!C7-    !-::;"      7?":?-  ?7C$O>       
 C$"$$$C"7    >";:-?      CM?->7   >           
  ?O?   C     >!-;"7     !"?C::>               
  777          !--!7    >!.;C!!!               
               !;;-?   777->7C$7               
               ?">>"   C"->7$$7                 
               C?77$   7?H$$CC                 
               "C$$7$  77MO$C                   
               "C$$?C   7HQHC                   
               "C$$?C   7HHO$                   
               77$H7C   ?H$HH$                 
               77HHCC    ?C$OH                 
               C7HH?C    ?QQO                   
               7CH$7                           
               7CH$?                           
               7$$$7                           
               7C$$                             
               CH$                             
                                               
                                               


Spider Mastermind(I think Kornel would include him)                                                    ""!?                                       
                                                   ?!!"!?7                                     
                                           7>>>>>7C-!>!;"77                                   
                                 H$!!>-::';;--;':;C-">?!!!"HC                                 
                                HO7!>;'':;;-;::'';C;">!>!!7!H                                 
                              "-Q;":-:?-;':--::..-'!!"!>?!!O>                                 
                             >HOQ-;'!>".:'';"-!;.:-!"!!!?7!CQO                                 
                           HCC7">:-.":'"!-;!-';';;H.";!>>7CCOH                                 
                           Q$!!-H"?'->-''"':?..>'.'C";-;?7CCHC:                               
                           OC-;'7?!->>"-"-';?;''"'-?.-'.;7C$HC;                               
                           CC;>:'7;':.!--.;>>>;;':."7-;.!!COQ7;                               
                           7C-":"-"'Q.:!::!?C;''-'.;QQ;'Q.:OQ?!H                               
                           ?7C--C:-.!:.N; :;> ;!; ?-.-.C;;'QQ"?H                               
                           M7H:;Q; :;;;.QC-:? -.;- N 7.7"-"OO!                                 
                           Q$H;"N".C."- ;O":>...C';C O."""$--!                                 
                          ?!>C>';Q-Q;:">>'"'>.'?; ">;C-;:Q;'                                   
                          O?7!Q-:7"Q;;!CC-!'?:'$-';?"7?-!H:!                                   
                     C    O!;-7Q>7?;7;----!;!C""!>;!7""?Q!;!;N                                 
                    C77  !>$->"HC$C>7>"!77!-?$?>-;->"":7;;$!"7                                 
                   $>?7  ?.OC"7-$7"!-H-;-H$>7-;-;:;"$->>;""O-Q!   C7$HOC                       
                   ?>?$$ >! NO"C-$7CO;7 '""?>>--;;?77>?>7-77C'O   7$>OHN7                     
                  $>7?7QC?--QH$!$-Q?C>?-'"!>?;?;;>?.C;>!?O;?$"7  !7$7OHO7                     
                 QC>?C>$$-;->77N-C"!??>$!;""?";!OH7"'""?$!!H-!!!!>$$C?H$H                     
                 Q7>7$7C$M;";';?;$'.;77H!?->">"!Q$C?;;H!HO;>"-">$M$$$?O$Q                     
                OM ;: QC$HM?>>$C>Q:!!?C>N??-".??N>C!?$;>.;---;;->?$$$7CHHM                     
                OC';>>C$HH?C?!??CQ;-!;""CH>7HC>HC"7C??>:;";7!?7!"!"$$$H">7                     
               QQ;';"Q>$HM!!C77HHC>.C;;!--!H77!--">>NCO>Q7?$777;!"-C$-O >!                     
               OQ ;; ?>QH7?;H7H:"C7:"7---;;?H$?-;"7O'.Q$$$C$!?-!"-";!""'Q>$                   
               OO'-;.?CMM>"!C7Q--Q;C.H>?;"$!$O77>77O;CQH-7$Q-!!$'!.-;""$"!>                   
               Q:;--C!";;.7!7H$$-7M!$Q$CCC?>;;-!$7OHQOO!C>OC-Q"!!';;"!>! C!$                   
               Q.";?$;!-";;?"7$!"-QH"O>M;!";QQQ.--HNQQ!;Q"M;!.-!'-;O"">!Q>>?                   
              NN.";;>??";; 7:;O7;'7O>;>O:CQQQQQ;?"?NOC?-7:7"!7C:';;MQ-!"H'?>                   
              Q :;- "??!.-'-C;7"7>!7;-?:?;';QQ:"?";!7;?!7H>"!! $7>>MO""!"'H>$                 
              O ::>:"-C?;--.N7>-$O>Q!.:"?7;.;;;;?!'!?;;$!!>!!>.!-;7MO"-""7">?                 
              : ;::Q>MC?-;-;->!?;":;;C->C'"C7;O!7?..-'!.->!!> !";-OQC"-""? $>                 
               ':; !!OHCC''; !;"."!;.;;.'O'"CC'!".:..-?;"!"!.7;""7?:7O:!;>>">                 
             O ':>:7OHC?7;''.7:".->"..;'"77>>>7?..".;??""!"-">"-$CC.N>;!;>?.7                 
             : :..Q-OOH77Q- Q.7->;?;;;-;-!!>">CC"-!"-""">-!"!""??7QH7C>"-"-:H                 
             ..'; """"H7CQO;:;O;!-;;'";:"!H!CH"CH.  ;:>";-"7?"7??COH7C>!C"->.?                 
              '."-"!"-C7COH-;7?>"??C."-;"!>-">>CH'.;:?!!;'O7>"77?$HO77!!!--" 7                 
            ; '. $"!OOC-OHCH">CC;H7Q;? ">>7->7>?C" OQQC-:7>QMCC>7H! '':;;""!>;>               
            ' '. !"O OC""H7OCOH$"O$N;- ;>7H>$H>?C> HOQQ;.7""7OC?>!";;77?;>"!>.>               
           O  '";">Q    Q"?7"?C"7;N$;;.;>>>HHM>-"- NQQQ>?N;:;Q"-      H!"O-!!:?>               
           : .'.H-QQ      >C"!O"HO!!:;..>>>HHM7->!:Q$>?$OQ>            >"$7">!.>!             
          C. .' >-QQ       7-:CQQ>O!;;:->7>H$$H>$7;N;O!7OC             ?>$H"!".7>             
         HC ..;--!Q        ?..ONNQ"?;.''-H>-">>CC> M$$CQN;             7?7C"!!?"!>             
         C" ..'O-"Q         HO"7QNQ.';''-H>.!>-7M"'?'>-":>             77>7?">!.>>             
         C.  . !!"           H$CH7!" !.."7H>$H>7?;.>'!!?7              Q?-CO->";?>7           
        C-   :--;N                7?7    ??7?????7?7                   $$7$-?"->.?>           
        C-   .$";M                         ?????                       $>ON.H!--.C?$           
       HC..   !!;Q                                                     Q:OQ:>!"-!-?$           
      OOC   ..-?-N                                                     N:QQ-C$;;-.?7           
      NQO .C>7-!7MM                                                   MQ>NO$'N ;:.H>C         
      Q$7.>HON-"COC                                                   MN>NON"7::':>>$         
     N$O. Q$$Q.H7$M                                                  MMM$$OM":N '"QQ>-         
     $7N.'$C$M"!OO                                                   M$QN7QQHQN''7$QM:$       
     M7$:;$C$$N7M                                                    QM$OOOOOOQ!:"OON;7       
    NCH .Q$CO' OH                                                    H$$ON$OOO$M'"QOOQ"QN     
    N?N ;QCCN ;$O                                                    HOC>!"COCOQ:.CHQN!7O     
   CM?C--C7$O:OM                                                             O7$C':$OQ-;MM     
  77>7.;OC7O;'N                                                                NN;"N$ON;7QC   
  Q>7N $HC$Q: $                                                                OH;-O$OM.;Q7   
  ??7N-OCC$$?"Q                                                                 HQ""OHQH$NQOM 
 >??C$!CCCCCO7M                                                                 QM'"O$QOM"OHM 
 Q7CM"OCC$$CC7>                                                                >?$>$$$OOO:MOOC
7CC77;$C$$CCCC$                                                                !H$$$$$$OOM-OOM
7!QQO7$C$CCCCCC                                                               !!$$$$$$$QON.QHQ
    QQQQQQCH$C7                                                                >H$$$$$$$$OCCCC
      QQQQ?HQ$$                                                                 O$$$$$$CHCCCCC
                                                                                  CHHHOHOQO   
Logged
Put a chainsaw in my coffin. If I go to Hell, I'll need to do some cleaning there.

ZZ

 • AliensRL Beta Tester
 • Lieutenant Colonel
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: New images in DooMRL
« Reply #2 on: November 16, 2008, 11:39 »

Code: [Select]
Revenant(VERY BAD)
                         !>??                                   
                        !!>??>!                                 
                       >"--""!!                                 
                      >"-;;-"">                                 
                     C>>""""">>                                 
                     C????>?>?7                                 
          ?7--7     !HC?7CC7??C                                 
         77;$$:      O7HQOOQQ$7    "!                           
         C'NMMQ      7?QQ$?QQQ?   !"""                         
        MO.MMMN      ?7>$QQ$">7  !OQN!!                         
        QMQ$--Q?   ""!H$C>?$CCHC?M?MM$!                         
        OQMMOQ7>!!!!!>7MQQQQQM7CNN$"$?!                         
        O!:..!!!:.:;;;"7$77CQ7;HNHQO7!>                         
        QOHH7>-.--"";"-;!!>Q>?".!QNN!>?7                       
         $$$$O$Q"::'':'':C>N7C?"""!QN?77                       
         ?77$$$$!:.     .:!M"::!">;;>Q77                       
        ?>!?7H;C>":     '->N"    ;>MM7>Q                       
       O?7?77N';?7";:...:-!M-.   :"M$M7Q                       
      O>777$HC> 7>C?!"-:-:$$:'''':7MCCMQ                       
     Q?C$HOOO7-!'     :.:"M7>??!?7HC7??$                       
    O?C$COO O"?;!":';:..;>M"' ">?COC7??C                       
   H>?7$O OOO-7!.  .:; .>HM7";">!MMCC777                       
  7??7C$O OOO!'>";'"'''?HQOO7>!?!MMOC7?7O                       
 ?!>??CO   O>!C>!-;"CHHQQNNNCO>?!$ MOC7?O                       
 >!">CHO    ??7>?!"HH$NNNNNOOQ7>>O  O$C?O                       
 !"">CO     OHOOOHH7$QQONNNNNQO">    H$COO                     
 7"7Q7H      OHH7CHQCQNNNNNONQO!;    OHH?O                     
 !"!77C       OHOO$ONNNQNQNNNQNN;     H$?CO                     
 >"!77C         OOOONNQQQCNN  NNN     $$$MHOO                   
 !?!!!HO         HN$QQQOQCOH            C$C7?OOO               
 !!?!7CO         O$$7CQ7QCOHH           C$OOC??OC               
 >?77H7O        7O$$CC$Q7O77COO         C77$OOC?7>!!?           
  !?7?!"?     777OC$$CC$OQC77?H          HCHCCCCC?!?!?>!C>>!!   
  >>?-!>>    7>>COO$C$Q$QQ777??H          HCHHC?>!7$?!"">CCH?7 
   ?!7?7>    >>>OOOCC$$QQC7C7?>C          CCCHOH?7$$?>!-??"-?7H
    ?!!"C   77OQ7COO$QQQC7$QQ$777            CC7>!!>?77?"""?CH 
            77OOO77777777$QQHOC77             7?!!>>?COO777?   
            77$OQOCC777C$QMQQHC7C                               
            CC$$QHH      HCNC77CC                               
            CC7$Q7        CHH7CCC                               
            777$C?         7H$7CC                               
            !C7>C7         ?$?>7C                               
            -C7>C7         ?$>>CC                               
            !C77C??        >N$?7C                               
            ?C7?>7?       ??7>?77                               
            777>!>C       ???!>7?                               
            $77""!?       ?!>">7C                               
             C!"-"">      7?"-"?C                               
             $7>?>C>!     C7!!>C!                               
             OC>>7??>     7C>!>C!                               
             ?>??>!7?     ?!???>>                               
             H$!>??OO      CC7>?H                               
             Q$>!>7$$      $$$>?$                               
             QC7!>CCC      CCC>?C                               
             QH7??77       ?C7>77                               
             QH>>??7       ?77?7                               
             Q$???77       ?7>?7                               
            $$$>>>??       ??>??                               
            C$7>!!77       >>?7                                 
            $$7>!>>?       >!>?                                 
            $>?--"-7      ?>>>?                                 
            C??!-!!7      ?>>7?                                 
           
All images are enlarged. If they would be id DoomRL they would be smaller. I need someone to paint them and I need images of Angel of Death and Johny Carmack. I hope Kornel will excuse (and not ban me) me for posting them here, I didn't find any better place for them.
So, artists needed.
Logged
Put a chainsaw in my coffin. If I go to Hell, I'll need to do some cleaning there.

Blade

 • Tester
 • Elder Chaos Guard
 • Brigadier General
 • *
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 691
  • View Profile
  • Upyachka
Re: New images in DooMRL
« Reply #3 on: December 01, 2008, 16:02 »

I love all of them except the Arch-Vile. Sorry, but i'm unable to paint them - i have a shitload of work to do.( But next version won't be coming anytime soon, so we have some time.)

About Carmack - why not using this one?
Logged
Low orbit ion cannon damaged my brain!!1
Now i'm an idiot!1 Kill me, somebody!!11

Kornel Kisielewicz

 • God Hand
 • Apostle
 • *
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 4564
  • View Profile
  • http://chaosforge.org/
Re: New images in DooMRL
« Reply #4 on: December 02, 2008, 03:24 »

Well, remember that ingame they need to be at most 24 lines high.
Logged
at your service,
Kornel Kisielewicz

ZZ

 • AliensRL Beta Tester
 • Lieutenant Colonel
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: New images in DooMRL
« Reply #5 on: December 02, 2008, 07:24 »

Blade:
I should try it, but I think it must be a full photo, not only face.
Kornel:
I've said - it's enlarged, I could make it as big as possible.
Logged
Put a chainsaw in my coffin. If I go to Hell, I'll need to do some cleaning there.
Pages: [1]